kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Youth As Researchers

 

 

 

LOGO IYRES

PERTANDINGAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL DAN VIDEO PENDEK
YOUTH AS RESEARCHERS (YAR) 
 
 

PENGENALAN

Youth As Researchers (YAR) merupakan sebuah inisiatif program yang telah dilaksanakan di peringkat antarabangsa oleh pihak UNESCO bagi menyemarakkan semangat penyelidikan dalam kalangan umur belia. Oleh yang demikian, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah mewujudkan pertandingan yang bercorakkan penyelidikan ini yang mana mereka perlu menghasilkan penulisan artikel atau penyediaan Video Pendek dengan menggunakan rujukan hasil dapatan kajian dan statistik IYRES. Matlamat utama program ini adalah untuk meningkatkan literasi penyelidikan dan menerapkan budaya penyelidikan berpacukan data bagi memperkasakan pembangunan golongan belia Malaysia.

OBJEKTIF PROGRAM
 
Antara objektif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program ini ialah: 
 
i.  Meningkatkan literasi dan menggalakkan generasi belia melibatkan diri dalam penyelidikan;
ii.  Meningkatkan keyakinan dan keupayaan belia dalam mengemukakan pandangan dan suara belia berdasarkan bukti empirikal;
iii.  Meningkatkan budaya “inquiry mind” menerusi pembudayaan penyelidikan dalam kalangan belia; dan
iv.  Mengiktiraf generasi muda dalam memperkasakan pembangunan belia positif.

 

TEMA DAN SUB TEMA YAR 
 
Tema : “Memacu Belia Malaysia Sebagai Pemangkin Masyarakat Sejahtera”
 
Sub Tema:
 
1. Sosial
    Merangkumi isu dan cabaran Pendidikan, gejala sosial, kerohanian dan keagamaan, nilai murni, jati diri dan perpaduan, kesukarelawanan, Kesihatan mental dan fizikal, institusi kekeluargaan, sentuhan insaniah dan institusi Masyarakat.  
 
2. Ekonomi
    Merangkumi isu dan cabaran kos sara hidup, budaya keusahawanan, Kemahiran, pekerjaan, belia miskin bandar, migrasi semula dan kewangan peribadi.
 
3. Politik
     Merangkumi isu dan cabaran literasi politik, kematangan politik, kepimpinan, pemikiran global dan hubungan dalam Komuniti ASEAN dan Antarabangsa.
 
4. Teknologi
     Merangkumi isu dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi, media digital atau sosial, inovasi dan kreativiti dan sains dan teknologi.
 
                         *Maklumat perincian Tema dan Sub Tema boleh merujuk Model Pembangunan Belia Madani 2030 dan Dasar Belia Malaysia 2015

 

TERMA DAN SYARAT
 
1. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 15 hingga 30 tahun.
 
2. Penulisan artikel dan penghasilan video pendek mestilah menggunakan mana-mana hasil dapatan kajian IYRES atau maklumat yang terkandung di dalam Senarai Rujukan YAR yang dilampirkan di dalam borang pendaftaran YAR.
 
3. Terdapat 3 Kategori penyertaan YAR seperti berikut:
     a. Penulisan Artikel Jurnal
     b. Penulisan Artikel Rencana
     c. Video Pendek
 
4. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan berdasarkan salah satu kategori di atas dengan bayaran yuran penyertaan sejumlah RM10.00 bagi setiap satu penyertaan.
 
5. Setiap penyertaan WAJIB menggunakan borang penyertaan yang disediakan. Borang tersebut boleh dilayari melalui pautan berikut: https://bit.ly/reg_YAR
 
6. Artikel yang ditulis mestilah karya asli penulisan peserta dan tidak pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan. Unsur plagiat adalah dilarang sama sekali dan pihak penganjur berhak untuk membatalkan atau menarik balik hadiah yang dimenangi peserta. Manakala penghasilan video mestilah tidak menyentuh sesentiviti melibatkan etnik/agama/perundangan raja-raja serta penggunaan bahasa mestilah bahasa yang sopan.
 
7. Semua penyertaan akan menjadi hak milik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dan tidak akan dikembalikan kepada peserta. Pihak IYRES mempunyai hak untuk meminda, menyunting dan menggunakan artikel yang terpilih untuk diterbitkan ke dalam mana-mana platform terbitan/media IYRES atau Akhbar Tempatan.
 
8. Peserta boleh menghantar penyertaan penulisan artikel dan video pendek. Pihak penganjur hanya akan menerima artikel dan video pendek yang dihantar melalui borang pendaftaran Youth As Researchers IYRES sahaja (SILA RUJUK NO.5)
 
9. Kepada artikel terpilih mengikut kategori, pihak penganjur akan membuat penilaian pertama dan akan memulangkan semula kepada peserta untuk ditambah baik dan dihantar semula kepada pihak penganjur mengikut masa yang ditetapkan. 
 
10. Peserta boleh memohon mana-mana bantuan kepakaran dalam bidang penulisan artikel. Sekiranya terdapat keperluan pembayaran token/perkhidmatan kepada pakar yang dirujuk, perlulah ditanggung oleh peserta sendiri dan bukan dalam tanggungan pihak penganjur. 
 
11. Kepada 9 peserta terbaik mengikut setiap kategori artikel dan 5 peserta terbaik bagi penghasilan video pendek, pihak penganjur akan menjemput peserta untuk mengadakan pembentangan secara fizikal berkaitan penulisan dan video pendek yang dihantar sebagai proses penilaian terakhir untuk menentukan pemenang utama. 
 
12. Majlis Penganugerahan YAR akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 (mengikut perubahan dari semasa ke semasa) yang akan dimaklumkan kepada peserta terbaik sahaja untuk dihadiri.
 
13. Pemenang bagi pertandingan penulisan artikel ini akan menerima hadiah seperti berikut:

 

Artikel Jurnal
Umur 15 – 18 Tahun
Tempat Pertama  : RM1,000.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
 
Umur 19 – 24 Tahun
Tempat Pertama  : RM1,000.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
 
Umur 25 – 30 Tahun
Tempat Pertama  : RM1,000.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
 
Artikel Rencana
Umur 15 – 18 Tahun
Tempat Pertama  : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM300.00 + Sijil Penyertaan
 
Umur 19 – 24 Tahun
Tempat Pertama  : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM300.00 + Sijil Penyertaan
 
Umur 25 – 30 Tahun
Tempat Pertama  : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM300.00 + Sijil Penyertaan
 
Video Pendek (Terbuka Umur 15 – 30 Tahun)
Tempat Pertama  : RM1,000.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-2        : RM700.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-3        : RM500.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-4        : RM300.00 + Sijil Penyertaan
Tempat Ke-5        : RM300.00 + Sijil Penyertaan
 
14. Setiap penyertaan perlu memuat naik artikel secara SOFTCOPY berformat .doc atau .docx (Microsoft Word) sahaja. Peserta tidak perlu menjilidkan artikel yang dihantar dengan apa-apa kaedah penjilidan.
 
15. Bagi penyediaan Video Pendek, ia mestilah menggunakan aplikasi Tik Tok berdurasi tidak melebihi 1 hingga 3 minit termasuk kredit. Peserta perlu melampirkan pautan video ke dalam borang pendaftaran YAR.
 
16. Setiap penyertaan akan dinilai oleh juri yang dilantik dalam Jawatankuasa Penilaian YAR. Juri berhak untuk menolak/ membatalkan penyertaan yang tidak mematuhi format dan peraturan yang telah ditetapkan. 
 
17. Keputusan juri adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan diterima. Juri-juri adalah terdiri daripada ahli pakar mengikut bidang yang berkaitan. Format penjurian adalah seperti berikut:
 
Artikel:
a. Isi & Olahan 16%
b. Analisis/ Fakta 32%
c. Gaya Bahasa 14%
d. Idea 14%
e. Rujukan 20%
f. Ejaan dan Tatabahasa 4%
---------------------------------------
JUMLAH                    100%
 
Video Pendek:
a. Isi & Olahan 30%
b. Persembahan & Penyampaian 30%
c. Kreativiti 20%
d. Pakaian & Props 20%
---------------------------------------
JUMLAH                    100%
 

 18. Sebarang pertanyaan lanjut, peserta boleh menghubungi wakil penganjur di talian 03- 8871 3335/ 3349.

 
PENYEDIAAN ARTIKEL DAN VIDEO PENDEK
 
1. Airtkel Rencana
 
• Artikel ditulis menggunakan perisian Microsoft Word dan dihantar dalam format .doc atau .docx.
 
• Artikel boleh ditulis dalam Bahasa Melayu  atau Bahasa Inggeris. Panjang artikel adalah tidak melebihi 500 patah perkataan.
 
• Artikel mempunyai tajuk yang ringkas dan menarik. Penulisan artikel MESTI menggunakan mana-mana hasil dapatan kajian IYRES atau statistik IYRES.
 
Tajuk Artikel MESTI menggunakan tulisan Arial Black saiz 16, Bold dan HURUF BESAR. Manakala bagi penulisan artikel menggunakan tulisan Cambria saiz 12, langkau 1.15 dan perbezaan 1 single spacing
 
• Setiap bahan grafik (cth: gambar) mestilah membawa maksud yang sama dengan penulisan artikel. Sekiranya bahan grafik di ambil daripada internet, sila nyatakan pautan sumber kepada sumber bahan tersebut tanpa perlu menyertakannya dalam teks artikel. 
 
• Pengenalan perlu ringkas dan padat. Penulisan yang baik adalah penulisan yang boleh memberi pencerahan kepada sesuatu isu. Penulisan boleh berbentuk kritikal tetapi tidak boleh menyentuh isu sensitif melibatkan agama dan etnik yang boleh menganggu perpaduan dan kesejahteraan awam.

 

 2. Artikel Jurnal

    Sila rujuk Garis Panduan Penyerahan Manuskrip IYRES berpandukan penulisan di dalam Asia Pacific Journal of Youth Studies (APJYS) (LAMPIRAN).

 3. Penyediaan Video Pendek (Tik Tok)

     Setiap penyertaan mengikut kategori perlu menyediakan video pendek mengikut kreativiti masing-masing. Video tersebut perlu mempunyai maklumat seperti berikut:
 
• Memaparkan logo IYRES.
 
• Bahasa yang digunakan adalah dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sahaja.
 
• Resolusi minimum adalah 720p dan ke atas manakala aspect ratio video adalah mengikut kesesuaian aplikasi Tik Tok.
 
• Durasi masa video adalah 1 hingga 3 minit.
 
• Bahan video yang dihasilkan perlu mempunyai kualiti gambar dan audio yang baik dan jelas.
 
• Video MESTI dihantar melalui pautan berikut: https://bit.ly/reg_YAR
 
• Penghasilan video mestilah asli dan tidak pernah dikormesialkan, dipaparkan atau dikemukakan ke mana-mana media
 
• Video yang dihantar kepada pihak penganjur tidak boleh ditukar.
 
 
 
 
 
 

RAKAN STRATEGIK IYRES

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

Image
Image
Image
Image

© 2023 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)
Hak cipta terpelihara. Paparan terbaik pada versi terkini Chrome, Firefox, Edge, Safari.